เปลี่ยนการแสดงผล A A A

เข้าสู่ระบบ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยทรัพยากรชีวภาพ

          จากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 กันยายน 2562 เรื่องโครงการชุมชนไม้มีค่า เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่ดินที่มีสิทธิ์การใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีชุมชนไม้มีค่า 20,000 ชุมชน สร้างพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 26 ล้านไร่ เพื่อให้ประชาชน 2,600,000 ครัวเรือน มีความมั่นคงในอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ และเกิดมูลค่า 1,040,000 ล้านบาท ภายใน 10 ปีโดยมี 4 หน่วยงานหลักในการบูรณาการขับเคลื่อน ได้แก่ กรมป่าไม้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

บทบาทของสพภ. กับโครงการชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว

          สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือชื่อย่อว่า สพภ. หรือ BEDO เป็นองค์การมหาชน สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรหลักซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

          BEDO ได้ดำเนินงานโครงการพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ของประชาชน หรือโครงการ ‘ป่าครอบครัว’ ที่นอกจากจะเติมเต็มพื้นที่สีเขียวของประเทศตามนโยบายรัฐบาลแล้ว ยังเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เจ้าของพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บกิน เก็บใช้ เก็บขาย และนำมาต่อยอดผลิตภัณฑ์  สร้างรายได้ระหว่างรอการเติบโตของไม้เศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วย โดยได้ผนวกรวมกับโครงการไม้มีค่าที่ได้รับมอบหมายตามมติ ครม.(18 ก.ย.2561) และพัฒนาเป็น “เครือข่ายชุมชนไม้มีค่า ป่าครอบครัว” ที่มีสมาชิกทั่วประเทศ

พื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์

          รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศเป็นร้อยละ 55 ในปี พ.ศ.2579 ประกอบด้วย ป่าอนุรักษ์ในพื้นที่ของรัฐร้อยละ 35 ป่าในเมืองร้อยละ 5 และพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ร้อยละ 25 ดังนั้น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากภาคประชาชนบนพื้นที่เอกสารสิทธิ์ เพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ จึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย 

         เพื่อเป็นการแสดงถึงผลสัมฤทธิ์การทำงานชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ในรูปแบบพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ จึงได้ทำเป็นแผนที่บ่งชี้พิกัดของพื้นที่รายแปลง เพื่อง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการเพิ่มจำนวนของพื้นที่ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนากระบวนการอนุรักษ์และเป็นหลักฐานการดำเนินงานพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ในอนาคตต่อไป

ไม้มีค่า-ป่าครอบครัว

          สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) หรือ BEDO ได้ดำเนินโครงการพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ในพื้นที่เอกสารสิทธิ์ หรือ กิจกรรมไม้มีค่า-ป่าครอบครัว ในพื้นที่ 2 ประเภท ได้แก่  1.ที่ดินกรรมสิทธิ์ อาทิ ที่ดินโฉนด 2. ที่ดินที่รัฐอนุญาตให้สิทธิ์ทำกิน อาทิ สปก. คทช. โดยการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมการปลูกไม้ที่เหมาะสมตามระบบภูมินิเวศ และเพิ่มความหลากหลายของพืชพื้นล่าง อาทิ สมุนไพร ให้สามารถเก็บกินเก็บขายได้ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นแหล่งพันธุกรรมเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในการเป็นแหล่งวัตถุดิบการผลิต และส่งเสริมให้เกิดการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างคำนึงถึงการบริการระบบนิเวศ มีการนำโมเดลการประเมินมูลค่าระบบนิเวศ อาทิ มูลค่าการให้น้ำท่า มูลค่าธาตุอาหาร มูลค่าการกักเก็บคาร์บอน ฯลฯ ให้มีการดำเนินกิจกรรมตอบแทนคุณระบบนิเวศ หรือ PES ควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ มีมูลค่า/คุณค่าที่ตีเป็นตัวเงินได้

 

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชันได้แล้วที่