เปลี่ยนการแสดงผล A A A

เข้าสู่ระบบ

บุคลากร

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ดร.ธนิต ชังถาวร

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวรุจิรา พงศ์พลูทอง (จูน)

ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

นายปิยะ บุญพิทักษ์ (แจ๊ค)

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นางสาวรติกร น่วมภักดี (หยก)

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นายธนกรณ์ อุดมรักษาทรัพย์ (เอ๋)

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นายวิฑิต ภู่พิมาย (โอ)

เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

นายเอ๊กซ์ สุทธิละออง (เอ๊กซ์)

ผู้ประสานงานส่วนกลาง

นางสาววริษฐา หนูชู (อันอัน)

ผู้ประสานงานส่วนกลาง

นางสาวจุฑาภรณ์ อินสว่าง (น้ำ)

ผู้ประสานงานส่วนกลาง

นางสาวเบญจวรรณ มุสิด (หนุงหนิง)

ผู้ประสานงานส่วนกลาง

นางสาวสุวัลญา สง่าแสง (เท็ล)

ผู้ประสานงานส่วนกลาง

นางสาวสุชาดา อ่อนเมือง (เพื่อน)

ผู้ประสานงานส่วนกลาง

นางสมใจ คชไพร (ตุ๊ก)

ผู้ประสานงานส่วนกลาง