เปลี่ยนการแสดงผล A A A

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

   ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 ประวัติความเป็นมา

         หลากหลายเรื่องเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของบ้านเมืองกื้ด แต่หลายตำนานได้กล่าวเหมือนกันคือ ชื่อบ้านเมืองกื้ด เพี้ยนเสียงมาจากคำว่า “เมืองงืด” โดยคำว่า “กื้ด หรือ งืด” มาจากภาษาไทยพื้นบ้าน หมายถึง “แปลกประหลาด งง สงสัย” ตามตำนานได้เล่าถึงสิ่งมหัศจรรย์ แปลกประหลาด ที่เกิดขึ้นที่นี้ในอดีต เช่น บริเวณเมืองกื้ดมีลำน้ำแม่แตงทั้งสายที่ไหลผ่านลอดก้อนหินขนาดใหญ่แล้วทะลุออกอีกด้านหนึ่ง โดยมีความกว้างประมาน ๕๐ เมตร ซึ่งมีช้างป่าโขลงหนึ่งมาหากินที่ลำน้ำแม่แตง ตามบริเวณโขดหินและมีช้างจำนวนหนึ่งเหยียบโขดหินที่มีความลื่นทำให้ช้างเหล่านั้นพลัดตกลงไปในลำน้ำแม่แตงไหลผ่านลอดก้อนหินขนาดใหญ่ แต่ช้างเหล่านั้นได้หายไปกับสายน้ำโดยไม่พบล่องลอยของช้างเหล่านั้นในบริเวณอีกด้านหนึ่งเลย ดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “งืด”

     จากการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นภายใต้โครงการดังกล่าวทำให้ตำบลกื้ดช้างมีแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ ดังนี้ 

 หมู่ 1 บ้านเมืองกื้ด 1) แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญหาด้านสมุนไพรท้องถิ่น: กลุ่มนวดเพื่อสุขภาพ 2) แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรแช่มือแช่เท้า 3) แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สมานบ้านปู๋เฮียนฮู้บ่าเก่า 4) แหล่งเรียนรู้พืชสมุนไพรท้องถิ่น 5) แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านจักสาน 6) แหล่งเรียนรู้สวนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนอนุบาลเมืองกื้ดช้าง 7) แหล่งเรียนรู้โบราณสถานวัดเมืองกื้ด 8) แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงช้างและสมุนไพรช้าง 9) แหล่งเรียนรู้โฮมสเตย์ 10) แหล่งอนุกรักษ์พันธุ์ปลาแม่น้ำแตง

 หมู่ 2 บ้านแม่ตะมาน 1) แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ (สาขาภาคเหนือ) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 2) แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการเลี้ยงช้าง 3) แหล่งเรียนรู้โฮมสเตย์ 4) แหล่งเรียนรู้การใช้ประโยชน์สมุนไพรท้องถิ่น (รพ.สต.บ้านแม่ตะมาน) 5) แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาการปลูกหญ้าหวาน 6) แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงช้าง/สมุนไพรช้าง (Elephant eco-valley) 7) แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรยาต้มมัด 8) แหล่งเรียนรู้ทางโบราณสถานวัดพระธาตุจอมธรรม 9) แหล่งเรียนรู้แปลงปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (สันบนบ้านแม่ตะมาน) 10) แหล่งเรียนรู้สมุนไพรยาต้มมัด

 หมู่ 3 บ้านสบก๋าย (หย่อมบ้านทุ่งยั๊วะ) 1) แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการจักสานผิวไม้ไผ่ 2) แหล่งเรียนรู้การจัดการพื้นที่เกษตรผสมผสาน (โคกหนองนาโมเดล)

 หมู่ 6 บ้านทุ่งละคร 1) แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญากลุ่มนวดสมุนไพรบ้านทุ่งละคร ดำเนินกิจกรรมปลูก ขยายสมุนไพร แปรรูป รักษาตามวิถี

 หมู่ 7 บ้านป่าข้าวหลาม 1) แหล่งเรียนรู้โฮมสเตย์บ้านป่าข้าวหลาม 2) แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการทอผ้า

 BEDO กับชุมชน

         สนับสนุนการใช้ประโยชน์ของสมุนไพร  และมีการส่งเสริมด้านการวิจัยสารสำคัญของสมุนไพร เช่น พืชตละกูลขิง ข่า ไพร ที่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และไผ่จืดที่อยู่ในขั้นตอนการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต วิเคราะห์หาสารสำคัญ วิธีการเพาะปลูก และหาระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

         สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลกื้ดช้าง และจัดทำป้ายแหล่งเรียนรู้

         สนับสนุนกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และพัฒนาบุคคลากร เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการสินทรัพย์ชีวภาพชุมชน, ศึกษาดูงานวิสหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ, 10 ไม้เศรษฐกิจ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม

         มีการส่งเสริมด้านการวิจัยหาสารสำคัญของสมุนไพร เช่น พืชตละกูลขิง ข่า ไพร ที่ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และไผ่จืดที่อยู่ในขั้นตอนการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต วิเคราะห์หาสารสำคัญ วิธีการเพาะปลูก และหาระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม

ทรัพยากรเด่นของชุมชน

- การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
- การเลี้ยงช้าง/สมุนไพรช้าง (Elephant eco-valley)
- พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ (สาขาภาคเหนือ)
- สินค้าแปรรูปจากสมุนไพรท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- การนวดเพื่อสุขภาพ / นวดสมุนไพร
- การใช้สมุนไพรท้องถิ่น
- การจักสาน
- การเลี้ยงช้างและสมุนไพรช้าง
- การทอผ้า

ช่องทางการติดต่อ

ประธานชุมชน
นางจินตนา กอนแก้ว
ผู้ประสานงาน
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์