เปลี่ยนการแสดงผล A A A

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายและแปรรูปสมุนไพร

   ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

ประวัติความเป็นมา

             วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ 10 ต. สำราญ อ. สามชัย จ. กาฬสินธุ์ เป็นชุมชนที่มีทรัพยากรด้านพืชสมุนไพรที่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากชุมชนให้ความสำคัญกับกิจกรรมการส่งสเริมให้สมาชิกปลูกและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพเพื่อเป็นแหล่งวัตถุดิบในพื้นที่ของสมาชิกและป่าชุมชน โดยส่งเสริมให้สมาชิกปลูกสมุนไพรคุณภาพระบบ GAP ทำให้ชุมชนมีแหล่งคุณภาพที่เพียงพอในการนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร จำนวนกว่า 22 ผลิตภัณฑ์ มีการควบคุมคุณภาพโดยเภสัชกรไทยที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเกิดรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

BEDO กับชุมชน

           BEDO ได้ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกลุ่มในปี 2552 โดยการสนับสนุนและให้องค์ความรู้ในด้านการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ของชุมชนผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ การตลาด การสร้างตราสินค้า รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานในการผลิตให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีศักยภาพด้านการตลาด รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์สมุนไพรพื้นบ้าน

          ในปี 2557 BEDO ได้จัดกิจกรรมการลงนามปฏิญญา “ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านโนนแต้ หมู่ที่ 10 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นโดยเฉพาะ พืชสมุนไพรสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นต้นแบบและพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อขยายผลและตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนต่อไป โดยวิสาหกิจชุมชนมีความพร้อมนการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายและแปรรูปสมุนไพรแบบครบวงจร

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม

          BEDO ได้ทำงานร่วมกับชุมชน องค์กรภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องต่างๆ ได้แก่ น้ำมันสมุนไพรว่าน 108 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรแคปซูลเมล็ดหมามุ่ย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรแคปซูลปลาไหลเผือก รวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรคุณภาพระบบ GAP (Good Agricultural Practices) ตั้งแต่การเตรียมแปลงปลูก การบริหารจัดการและการยื่นขอรับรองระบบมาตรฐานแปลงปลูกพืชสมุนไพร ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ดีปลี เป็นต้น

ทรัพยากรเด่นของชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ช่องทางการติดต่อ

ประธานชุมชน
ผู้ประสานงาน
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์บำรุงร่างกายและแปรรูปสมุนไพร