เปลี่ยนการแสดงผล A A A

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์รางจืด การจัดการป่าชุมชน และป่าครอบครัว

   ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

ประวัติความเป็นมา

          ป่าชุมชนเขาหินเหล็กไฟ เป็นกลุ่มป่าที่เหลืออยู่ใจกลางพื้นที่ทำกินของชุมชนทั้ง 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ 2 บ้านห้วยรัง หมู่ 7 บ้านโป่งมะค่า หมู่ 11 บ้านอ่างห้วยดงและหมู่ 16 บ้านเขาหินเทิน ต.ระบำ  อ.ลานสัก  จ.อุทัยธานี  ป่าชุมชนแห่งนี้กลายเป็น “ซุปเปอร์มาเกต” ของชุมชนโดยรอบมานานกว่า 30 ปี มีทั้งหน่อไม้ ผักป่าและเห็ดนานาชนิด สลับกับผลิดอกออกผลให้ชุมชนเก็บหาได้ตลอดปี นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งยาสมุนไพรอันเป็นที่ยอมรับของหมอยาสมุนไพรส่วนใหญ่มายาวนาน ภายหลังเกิดกระแสการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อการส่งออกมีความรุนแรงมากขึ้น ผู้คนรอบป่าจำนวนมากต้องการขยายพื้นที่ทำกิน เกิดการถกเถียงเรื่องการจัดการป่าขึ้นในชุมชนจึงมีคนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันขึ้นเพื่อพิทักษ์ซุปเปอร์มาเกตแห่งนี้ ดูแล ปกป้องพื้นที่ป่าชุมชนและทรัพยากรที่มีไม่ให้มีการบุกรุก และเรียกตัวเองว่า “คณะกรรมการป่าชุมชนเขาหินเหล็กไฟ”

          วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายป่าเขาหินเหล็กไฟ มีการจัดทำแผนแม่บทในระดับชุมชนการอนุรักษ์ป่าชุมชนโดยรอบ การจัดการวิสาหกิจชุมชน การสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อสืบทอดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนากระบวนการเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้แผนแม่บทชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ  การพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ และการสร้างเครือข่าย รวมทั้งการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้

BEDO กับชุมชน

          ตั้งแต่ปี 2552 BEDO ได้เข้ามาให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ โดยร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมความรู้ด้านต่างๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชารางจืด หน่อไม้ โดยการเสริมองค์ความรู้ในด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ และการสร้างเครือข่าย รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานในการผลิตให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีศักยภาพด้านการตลาด รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ

          ปี 2556 BEDO ได้จัดกิจกรรม ปฏิญญา “ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ในการทำข้อตกลงร่วมกัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้ตระหนักถึงการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน BEDO ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายจังหวัดอุทัยธานี ทั้งชุมชนเครือข่าย สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และที่เกี่ยวข้อง มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

          ปี 2557 BEDO ร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินโครงการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ครีมมาร์กหน้ารางจืด สเปร์ยระงับกลิ่นปากรางจืดผสมหญ้าดอกขาว

          ปี 2557 BEDO ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม

            BEDO ได้ทำงานร่วมกับชุมชน องค์กรภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์รางจืดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องต่างๆดังนี้

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชารางจืด ทั้งในเรื่องการพัฒนาสูตรตำรับชารางจืด การยกระดับมาตรฐานในการผลิตให้มีคุณภาพ มาตรฐาน การพัฒนาบบรจุภัณฑ์และฉลาก เป็นต้น

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากรางจืด อาทิ ครีมมาร์กหน้ารางจืด สเปร์ยระงับกลิ่นปากรางจืดผสมหญ้าดอกขาว

ทรัพยากรเด่นของชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ช่องทางการติดต่อ

ประธานชุมชน
ผู้ประสานงาน
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์รางจืด การจัดการป่าชุมชน และป่าครอบครัว