เปลี่ยนการแสดงผล A A A

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามและบริการสปานวดไทย

   ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ประวัติความเป็นมา

            วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพเพื่อเศรษฐกิจชุมชน บ้านวังส้มซ่า จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนในการสร้างกิจกรรมที่อาศัยศักยภาพของคนในท้องถิ่นในการบูรณาการใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นกลุ่มที่ดำเนินธุรกิจชุมชนด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากทรัพยากรชีวภาพในชุมชนท้องถิ่น จัดจำหน่ายภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ “อนงค์ทิพย์ เฮลธ์ แอนด์ บิวตี้” โดยเน้นผลิตผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพในชุมชนเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพและความงามโดยมีส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชสมุนไพรตามมาตรฐาน และเพื่อนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงการนำผลงานวิจัยไปใช้เป็นแนวทางส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพและความงาม พร้อมกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป

BEDO กับชุมชน

             BEDO ได้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกลุ่มในปี 2554 โดยการสนับสนุนและให้องค์ความรู้ในด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ และการสร้างเครือข่าย รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานในการผลิตให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีศักยภาพด้านการตลาด รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ

            ในปี 2556 วิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้จาก BEDO ร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในหลักสูตร “สร้างอาชีพสปาสมุนไพรเพื่อสุขภาพสู่วิสาหกจิชุมชน” ทำให้วิสาหกิจชุมชนเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งสถานบริการสปาเพื่อสุขภาพโดยเน้นวิธีการธรรมชาติบำบัดด้วยผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวาภาพในท้องถิ่น และเป็นแหล่งเรียนรู้การบริการสปาเพื่อสุขภาพของชุมชนแบบครบวงจร

  ในปี 2557 BEDO ได้จัดกิจกรรมการลงนามปฏิญญา “ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน บ้านวังส้มซ่า ต. ท่าโพธิ์ อ. เมือง จ. พิษณุโลก ร่วมกับ 15 ภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นโดยเฉพาะต้นส้มซ่า พืชประจำท้องถิ่นสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นต้นแบบและพัฒนาภาคีเครือข่ายเพื่อขยายผลและตระหนักถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนต่อไป โดยวิสาหกิจชุมชนมีความพร้อมนการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมทางธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพและความงามและสปา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม

            BEDO ได้ทำงานร่วมกับชุมชน องค์กรภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามจากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นจากธัญพืช ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ ANONG THIP โลชั่นบำรุงผิวจากธัญพืช สบู่ธัญพืช สครับผิวหน้าจากธัญพืช

2. ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามจากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นจากต้นส้มซ่า ภายใต้ตราผลิตภัณฑ์ ZomZa ผลิตภัณฑ์ได้แก่ ลิปกลอส โลชั่น ครีมอาบน้ำ

3. ผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความงามจากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นจากกล้วย ได้แก่ เบสเต้ บานาน่า เฟเชียล มาสสาจ ครีม , เบสเต้ บานาน่า เฟเชียล มาร์ค เจล

4. การบริการสปาเพื่อสุขภาพ เน้นวิธีการแบบธรรมชาติบำบัดด้วยผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น โดยบริการได้แก่ บริการนวดไทย นวดหน้าและฝ่าเท้า     บริการเสริมความงามอบสมุนไพร ขัดผิว ประคบสมุนไพร และเป็นแหล่งเรียนรู้การบริการสปาเพื่อสสุขภาพของชุมชนแบบครบวงจร

ทรัพยากรเด่นของชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ช่องทางการติดต่อ

ประธานชุมชน
ผู้ประสานงาน
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามและบริการสปานวดไทย