เปลี่ยนการแสดงผล A A A

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์การเรียนรู้แหล่งผลิตสารสกัดชีวภาพ

   ต.น้ำกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน

ประวัติความเป็นมา

           กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็นกลุ่มของชาวบ้านที่มีเจตนารมณ์ในการลดรายจ่าย ลดการใช้สารเคมีในครัวเรือน และมีการทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใช้เองในครัวเรือน โดยการระดมทุนจากสมาชิกในชุมชน เพื่อขยายการดำเนินงานมาสู่การผลิตแชมพู และสบู่  โดยนำพืชสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น เช่น ใบหมี่ ดอกอัญชัน มะเฟือง มะกรูด มะขาม ขมิ้นชัน มาเป็นวัตถุดิบ ผสมผสานกับองค์ความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมในชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการและควบคุมคุณภาพการผลิต จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเกี๋ยน จนผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย เช่น รางวัล อย.ควอลิตี้อวอร์ด ปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา , รางวัลชนะเลิศแผนธุรกิจดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2555 ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ผู้ที่ใช้แล้วเกิดการบอกต่อ ปากต่อปาก ทำให้กลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  นำรายได้มาสู่ชุมชน เพิ่มโอกาสให้คนในท้องถิ่นมีงานทำ และได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการปลูก พัฒนาพันธุ์สมุนไพร ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชสมุนไพรแบบธรรมชาติ จากศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลน้ำเกี๋ยน ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 673 คน

          ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และมาตรฐานต่างๆ สามารถทำรายได้สู่ชุมชน ผู้บริโภคมีความพึงพอใจ เพราะสินค้าทุกประเภทเน้นการใช้สมุนไพรในปริมาณที่มาก  และใช้สารเคมีให้น้อยที่สุด และจำหน่ายในราคาไม่แพง จึงมียอดการสั่งซื้อเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ทำให้กลุ่มมีตลาดที่แน่นอนและก่อเกิดรายได้ที่ยั่งยืน

BEDO กับชุมชน

            ตั้งแต่ปี 2554 BEDO ได้เข้ามาให้การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ โดยร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมความรู้ด้านต่างๆ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร โดยการเสริมองค์ความรู้ในด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ และการสร้างเครือข่าย รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานในการผลิตให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีศักยภาพด้านการตลาด รวมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

           ในปี พ.ศ.2556 BEDO ได้จัดกิจกรรม ปฏิญญา “ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ในการทำข้อตกลงร่วมกัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น หน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้ตระหนักถึงการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน BEDO ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายจังหวัดน่าน ทั้งชุมชนเครือข่าย สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และที่เกี่ยวข้อง มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

           ในปี พ.ศ.2557 BEDO ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม

          BEDO ได้ทำงานร่วมกับชุมชน องค์กรภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องต่างๆดังนี้

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ทั้งในเรื่องการพัฒนาสูตรตำรับ การยกระดับมาตรฐานในการผลิตให้มีคุณภาพ มาตรฐาน การพัฒนาบบรจุภัณฑ์และฉลาก

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาทิ แชมพูและครีมนวด ได้แก่ แชมพูและครีมนวดสมุนไพรใบหมี่-อัญชัน /มะเฟือง/ว่านหางจระเข้ , สบู่เหลว สบู่ก้อน , ครีมบำรุงผิว ได้แก่ ครีมบำรุงผิวน้ำนมข้าว/โลชั่นน้ำมันงา/โลชั่นมะเฟือง , เกลือขัดผิวขมิ้นชันผสมน้ำผึ้ง เป็นต้น

ทรัพยากรเด่นของชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

จากภูมิปัญญาดั่งเดิม ที่ปู่ ย่า ตา ยาย นำใบหมี่ ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นมาใช้สระผมและบำรุงหนังศรีษะ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านขนานแท้ที่พัฒนาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์แชมพู และสบู่ และต่อมาได้มีการนำพืชสมุนไพรที่มีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่น เช่น ดอกอัญชัน มะเฟือง มะกรูด มะขาม ขมิ้นชัน มาเป็นวัตถุดิบผสมผสาน

ช่องทางการติดต่อ

ประธานชุมชน
นายชูศิลป์ สารรัตนะ
ผู้ประสานงาน
นายยุทธศาสตร์ แผลงศาสตรา
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้แหล่งผลิตสารสกัดชีวภาพ