เปลี่ยนการแสดงผล A A A

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์การเรียนรู้แปรรูปผลผลิตภัณฑ์จากพืชผัก

   ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน

วัดโป่งคำ เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการอยุ่ร่วมกันระหว่างคนกับต้นไม้

“ต้นไม้ คือความผูกพันระหว่างชีวิตของคนกับธรรมชาติ” เป็นมุมมองผ่านแว่นของนักอนุรักษ์ อย่าง พระครูสุจิณนันทกิจ หรือ พระสมคิด จรณธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน พระครูสมคิด ยกตัวอย่างว่า หากไปศึกษาดูในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีความรู้อยู่บนฐานธรรมและใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาจะพบว่า มีทั้งครูที่รู้เรื่องต้นไม้ มีทั้งหมอที่ใช้ต้นไม้เป็นยา มีทั้งช่างถักทอที่เอาต้นไม้ไปเป็นเส้นด้ายหรือสี หรือกระทั่งศิลปินที่เอาต้นไม้ไปทำเครื่องดนตรี อย่างไรก็ดี หากเป็นนายทุนมองก็จะคิดว่าต้องเอาไปแปรรูปสร้างมูลค่าที่มากขึ้น ถ้าเป็นรัฐมองก็จะให้คนอื่นทำแล้วเก็บภาษี ส่วนชาวบ้านเขาไม่มีความรู้เรื่องเหล่านี้ ใครมาชวนทำอะไรเขาก็ทำ สำหรับ “พระครูสมคิด” ท่านมองว่าต้นไม้เป็น “ตำรา” เป็นองค์ความรู้ไปปลูกฝังให้คนสำนึกเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้ นั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิดพัฒนาให้ “วัดโป่งคำ” เป็นศูนย์เรียนรู้ พระสมคิด เล่าว่า ความได้เปรียบของสังคมเรา คือมีฐานวัฒนธรรมความเชื่อที่ค่อนข้างเข็มแข็งต่อผู้นำทางจิตวิญญาณ มักให้ความเชื่อถือกับพระ และให้ความสำคัญกับวัด เปรียบเสมือนบ่อเกิดความรู้ของชุมชนในแต่ละพื้นที่ จึงเกิดความคิดที่จะใช้วัดเป็นพื้นที่ให้คนได้เรียนรู้ และพยายามทำวัดให้เป็นมากกว่าวัด ในบทบาทหนึ่งจะเป็นเรื่องของความเชื่อ การปลูกฝังเรื่องบาปบุญคุณโทษ แต่อีกบทบาทหนึ่งจะเป็นเวทีเรียนรู้ของคน สร้างจิตวิญญาณให้เกิดสำนึกที่มีต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “พระอาจารย์เลยทำวัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ เช่น อยากเรียนรู้เรื่องต้นไม้ เราก็สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ตั้งแต่ความสำคัญที่เป็นคุณค่า และที่จะส่งผลให้เกิดมูลค่า พืชกับการดำรงวิถีของคนจะให้เกิดความยั่งยืนมั่นคงถาวรได้ต้องทำอย่างไร ทำไปทำมาระยะหลังทั้งชาวบ้านและหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างให้ความสนใจ ที่นี่เลยถูกยกระดับจากวัดกลายเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในชุมชน”

ทรัพยากรเด่นของชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ช่องทางการติดต่อ

ประธานชุมชน
ผู้ประสานงาน
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้แปรรูปผลผลิตภัณฑ์จากพืชผัก