เปลี่ยนการแสดงผล A A A

เข้าสู่ระบบ

ศูนย์การเรียนรู้วัตถุดิบสมุนไพรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

   ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ประวัติความเป็นมา

           วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการรวมตัวกัน ในการนำทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่มาพัฒนาเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร โดยเน้นการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งแบ่งปันผลกำไรส่วนหนึ่งคืนสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน  ซึ่งที่ผ่านมาชุมชนมุ่งส่งเสริมให้ประชาชน เกษตรกรในพื้นที่ให้ความสำคัญและหันมาทำเกษตรกรรมยั่งยืน การผลิตพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ มีมาตรฐานรองรับทั้ง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย (มกท.) มาตรฐาน EC เป็นต้น โดยมีสมาชิกที่เข้าไปเป็นสมาชิกเครือข่ายเกษตรอินทรีย์กว่า 100 ครัวเรือน มุ่งส่งเสริมการตลาดที่เน้นให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตได้ซื้อ-ขาย สินค้ากันโดยตรง โดยส่วนหนึ่งผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรในผืนป่าชุมชน ซึ่งมีคุณประโยชน์แก่ร่างกายโดยการนำมารับประทานเป็นส่วนประกอบของอาหารทั้งคาวหวาน อาทิ ใช้จิ้มกับน้ำพริก ลาบ แกงใส่ปลาแห้งหรือแกงใส่กระดูกหมู หรือแม้กระทั่งเป็นน้ำหวานดื่มแก้กระหาย คลายร้อน ทั้งยังมีสรรพคุณทางยาต่างๆ ได้แก่ ตะไคร้ใบเตย ที่มีสรรพคุณ  เรื่องการขับลม แก้เบื่ออาหาร บำรุงหัวใจ กระเจี๊ยบ ลดไขมันในหลอดเลือด ลดความดันย่อยอาหาร มะรุม สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย เชียงดา ลดน้ำตาลในเลือด รางจืด ถอนพิษ ใบบัวบก แก้ช้ำใน เป็นต้น ซึ่งพืชดังกล่าวยังสามารถนำมาชงดื่มเป็นชาชงหรือยาชงสมุนไพรได้อีกด้วย

          การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีแนวคิดเรื่องการแปรรูปผลผลิตที่เหลือจากการจำหน่ายในตลาดอินทรีย์ โดยมุ่งเรื่องของการดูแลด้านสุขภาพ ออกมาในรูปชาชงสมุนไพรพร้อมดื่ม มีการค้นหาศักยภาพของพืชการพัฒนาต่อยอดและความยั่งยืน โดยได้พืชจำนวน 9 ชนิดมาทำเป็นชา ทั้งรูปชาตำรับและชาเดี่ยว ได้แก่ ชาตะไคร้ใบเตย,ชารางจืด,ชากระเจี๊ยบ,ชาใบบัวบก,ชามะรุม,ชามะตูม,ชาผักคาวตอง,ชาเชียงดา และชาตำรับมะรุม ชาตำรับคาวตอง เป็นต้น

BEDO กับชุมชน

          BEDO ได้สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกลุ่มในปี 2552 โดยการสนับสนุนและให้องค์ความรู้ในด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจ และการสร้างเครือข่าย รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานในการผลิตให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีศักยภาพด้านการตลาด รวมทั้งยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ

          ปี 2556 วิสาหกิจชุมชนได้รับการสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้จาก BEDO ร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ในการศึกษา วิจัย เพื่อการยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์

          ปี 2558 BEDO ร่วมกับม.เชียงใหม่ จัดทำแผนศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งการจัดเวทีเสวนาและระดมความคิดเห็นระดับชุมชน การจัดทำแผนศูนย์เรียนรู้ ระยะเวลา 4 ปี ที่จะทำให้วิสาหกิจชุมชนเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านวัตถุดิบสมุนไพรมาตรฐาน organic สำหรับผลิตภัณฑ์สปาและมีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

          ปี 2559 BEDO ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม

          BEDO ได้ทำงานร่วมกับชุมชน องค์กรภาครัฐ และสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 9 ชนิด มาทำเป็นชา ทั้งรูปชาตำรับและชาเดี่ยว ได้แก่ ชาตะไคร้ใบเตย,ชารางจืด,ชากระเจี๊ยบ,ชาใบบัวบก,ชามะรุม,ชามะตูม,ชาผักคาวตอง,ชาเชียงดา และชาตำรับมะรุม ชาตำรับคาวตอง รวมทั้งการพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ที่ได้มาตรฐานรับรองจาก อย.

2. ผลิตภัณฑ์สบู่จากสมุนไพร ภายใต้แบรนด์ หอมป่า “HOMPA”

ทรัพยากรเด่นของชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ช่องทางการติดต่อ

ประธานชุมชน
ผู้ประสานงาน
ศูนย์การเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้วัตถุดิบสมุนไพรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์