เปลี่ยนการแสดงผล A A A

เข้าสู่ระบบ

ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการจากความหลากหลายชีวภาพ

(BioEconomy Promotion Mark)

 

 

 

       ในทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ กระแสการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพได้ถูกปลุกเร้าให้เกิดขึ้นในวงกว้างจึงไม่น่าแปลกใจที่ทั่วโลกจะมีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่เป็นนวัตกรรมออกสู่สังคมตลอดเวลา ในขณะเดียวกันต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพด้วย

       ผลิตภัณฑ์ชีวภาพในที่นี้ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ใดๆ ก็ตามที่ผลิตจากฐานชีวภาพ อันได้แก่ ดิน พืช สัตว์ จุลินทรีย์ ประเทศไทยเราเองนับเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก เมื่อทรัพยากรทางชีวภาพและสมองของมนุษย์ ได้ผสานรวมเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มกลายเป็นวัตกรรมที่นํามาใช้ประโยชน์ได้จริงประเภทของผลิตภัณฑ์ ชีวภาพมีหลากหลาย ทั้งสิ่งทอ ผงซักฟอก อาหารสัตว์ ปุ๋ยหรือสารกําจัดศัตรูพืช พลังงานชีวภาพ พลาสติกชีวภาพ สารกําจัดของเสีย บริการสุขภาพ เภสัชกรรมยาและวัคซีน

       ในขณะเดียวกัน ท่ามกลางภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย ผลิตภัณฑ์แบบไทยๆ ที่คนทั่วไปรู้จักก็คือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เกิดจากการนํา ทรัพยากรทางชีวภาพในท้องถิ่นมาพัฒนาด้วยสมอง สองมือ และเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ ของเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น สบู่ โลชั่นบํารุงผิว ยาสระผม ครีมนวด ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเป็น ตัวขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ยั่งยืน

       ขณะที่ความมั่นใจเป็นหนึ่งในการตัดสินใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชีวภาพนั้นๆ คือการที่สินค้ามีตรารับประกันคุณภาพย่อมสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกที่ดีขึ้น ตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการจากความหลากหลายชีวภาพ หรือ BioEconomy Promotion Mark เป็นเครื่องหมายที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้ทรัพยากรชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า บนพื้นฐานการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ โดยหลักเกณฑ์สำคัญประกอบด้วย 3 ประการคือ

 

             1.ผลิตภัณฑ์นี้มีการใช้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นส่วนประกอบในการผลิต

             2.การผลิตต้องเป็นมิตรต่อความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

             3.การนำรายได้ส่วนหนึ่ง ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศ

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่สามารถขอรับตรา BioEconomy

            1.ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม                   2.ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและความงาม

            3.ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ                             4.ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้สอย

 

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตรา BioEconomy Promotion Mark

            1) เพื่อให้ผู้บริโภคตระหนักถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในแง่ของการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

            2) ช่วยยกระดับ สร้างภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์

            3) เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการติดตราฯ

 

“220 ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา BioEconomy และกว่า 22,000,000 บาท ของยอดขายผลิตภัณฑ์
ที่ได้รับตรา BioEconomy ตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2561
ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์สามารถสร้างตัวเลขทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน”